DENNA BUTIK HÅLLER PÅ ATT FLYTTA TILL ROBOSERVICE.SE/BUTIK

RoboService Sverige AB allmänna försäljningsvillkor

Dessa försäljningsvillkor gäller för samtliga bolag i koncernförhållande med  RoboService Sverige AB 559372-8867. Bolaget vilket lämnat anbud / order erkännade har firma och org.nr enligt översänd  

offert/ordererkännade och är nedan kallat Säljaren. Vid angivande av  anbud eller antagande av order 

gäller nedanstående villkor med undantag endast för avvikelser som säljaren  skriftligen preciserat. 

Anbud  

Av Säljaren angivet anbud är där annorlunda ej angives, bindande under 30 dagar och gäller endast under 30 dagar och gäller endast vid odelad order  och leverans. Priserna gäller fritt fabrik eller fritt lager. Mervärdeskatt och  andra av myndigheter beslutade avgifter tillkommer. För leveranser understigande ett varuvärde av 1000:- uttages faktureringsavgift. Säljaren  ombesörjer försäkring av godset endast efter framställning från köparen.  Kostnaden härför debiteras köparen. 

Leverans  

Leveranstid anges i leveransveckor och avser leverans från fabrik respektive  lager. Av köparen beordrad ändring av ursprunglig order berättigar säljaren  till skälig förlängning av leveranstiden. Vid eventuell leveransförsening utan 

för säljarens kontroll, påtager sig denne inga ekonomiska förpliktelser mot  köparen. Kan köparen ej mottaga godset vid avtalat leveranstillfälle svarar  han för de kostnader som kan uppstå i form av lokalhyror för förvaring, extra  transporter, försäkring, skador m.m. 

Installa�on  

Allt gods levereras i transportförpackning. Exportförpackning sker endast på köparens begäran och mot debitering. Om annat ej avtalats skall fack mässig montering och installation utföras på platsen av säljaren på  köparens bekostnad. 

Har säljaren åtagits sig installation skall köparen tillse: 

  • att tillfartsvägar och ev. förekommande hissar är disponibla för säljaren. att lagringsutrymmen och uppackningslokaler står till säljarens förfog ande på platsen. 
  • att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen samt att lokalerna är avstädade i för installationen erforderlig grad. att arbetena utan hinder kan utföras av säljaren i en sammanhängande följd och på ordinarie arbetstid. 
  • att säljaren har fri tillgång till elkraft och belysning under hela installa tionstiden att lokaler och förvaringsutrymmen under installationstiden är låsta på betryggande sätt och nycklar disponibla för säljaren. 

Vid leverans och installation av heltäckande mattor och annan golvbelägg ning liksom vid leverans och installation av inredningssnickerier gäller dess utom i tillämpliga delar allmänna leveransbestämmelser utgivna av Sveriges  Golvhandlares Riksförbund, Golventreprenörernas branschorganisation samt  snickerifabrikanternas Riksförbund. 

Skulle leverans eller installation förhindras eller försenas på grund av att köparen ej iakttagit ovanstående, äger säljaren rätt att debitera köparen  kostnaden härför. 

Säljaren ansvarar ej för skador på levererat gods, förorsakat av onormal fuk tighet eller av onormala temperaturväxlingar i lokaler anvisade av köparen.  Avviker lokalernas utförande från tillhandahållna handlingar på ett sådant sätt att installation och monteringsarbete försvåras eller fördyras, äger säljare rätt att debitera köparen för uppkomna merkostnader. Framdragning och in koppling av el-, vatten-, avlopps- eller liknande ledningar ingår ej i säljarens  åtaganden. 

Begäres ändring i eller tillägg till avtalade eller redan utförda arbeten skall kostnaden härför vara avtalad och skriftligen bekräftad av säljaren innan  sådana arbeten påbörjas. Köparen ansvarar för stöld och skador på platsen  som, utan att ha vållats av säljaren eller hans personal, drabbar levererat  gods och verktyg avsedda för leveransen.

Reklamation  

Skulle levererat gods visa sig vara behäftat med fel för vilket säljaren är  ansvarig, skall köparen inom 6 dagar genast skriftligen avisera säljaren om  felet. Säljaren är sedan skyldig att snarast efter eget val antingen reparera  felet eller ersätta varan. 

Säljaren har härutöver ingen skyldighet att lämna skadestånd eller på annat  sätt ersätta köparen för kostnader som denne kan ha åsamkats genom felet.  Levererad vara får icke returneras utan att detta i förväg har godkänts av  säljaren. 

Transport  

Har säljaren enligt särskilt avtal åtagit sig att på egen eller på köparens  bekostnad anskaffa transportlägenhet till av köparen angiven leveransadress,  sker sådan transport alltid på köparens risk enligt det anlitade transportföre tagets villkor. Finns anledning antaga att minskning av eller skada på gods  uppkommit under transport, skall köpare inom föreskriven tid göra anmälan  därom till transportföretaget. Anmärkning skall antecknas på transport handlingen. Köparen äger endast rikta sina ersättningsanspråk för eventuell  transportskada direkt till transportföretaget. 

Modelländringar  

Säljaren förbehåller sig rätt till smärre ändringar i av köparen beställda  modeller och konstruktioner, där detta är tillverkningstekniskt motiverat. 

Copyright  

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och motsvarande handlingar är  säljarens egendom och mottagaren får ej utan säljarens medgivande, nyttja  eller delgiva tredje man sådana handlingar. 

Force Majeure  

Skulle leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av krig, införel seförbud eller annan myndighets beslut eller åtgärd, strejk, lockout, blockad  eller annan arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof eller till följd av andra  liknande omständigheter utanför säljarens kontroll, äger denne, utan skade ståndsplikt, rätt antingen till erforderlig förskjutning av leveranstiden för hela eller delar av leveransen eller till avtalets frånträdande helt eller delvis. 

Äganderä�sförbehåll  

Allt gods förblir säljarens egendom till dess full kontant betalning erlagts och  godset levererats till av Köparen angiven plats. I händelse av återtagande  äger säljaren avgöra vilka delar av leveransen som kvarstår obetalda. Köpa ren förbinder sig dock att hålla godset försäkrat till förmån för ägaren. 

Betalningsvillkor, säkerhet mm.  

Där annat ej överenskommits skall betalning vara fullgjord inom 10 dagar  från fakturadatum. Vid eventuell oklarhet beträffande fakturerad leverans  skall köparen inom sagda tid inbetala a conto lägst 90% av fakturavärdet. Vid  försenad likvid debiteras säljaren dröjsmålsränta med av riksbanken fastställd  referensränta + 8%. Köparens betalningsansvar enligt träffat avtal får icke  utan säljarens medgivande överlåtas. Säljaren äger rätt att fordra  förskottslikvid, inskränka betalningsfristen eller påfordra omedelbar likvid för  hela sin utestående fordran om detta motiveras av ändringar i köparens betalningsförmåga. Svar att anbud antagits blir för säljaren ej bindande  förrän denne beretts tillfälle meddela köparen huruvida säljarens rätt till fullgjord säkerhet för avtalad likvid skall uppfyllas. Försenas överlämnandet av  säkerhet, förlänges avtalad leveranstid i motsvarande grad. Säkerhet skall av  säljaren omedelbart återställas till köparen sedan denne erlagt slutlikvid. 

Tvist  

Eventuell tvist avgörs enligt lag om skiljemän. Säljaren kan dock hos allmän  domstol utverka betalning av klar och förfallen fordran. 

Valuta  

Reservation för valutakursförändringar.

Varukorg